جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
747نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 110mg1392/09/202200
747نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 110mg1392/03/051900
747نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 110mg1392/01/111400
747نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 110mg1391/05/281200
747نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا سي - 110mg1388/07/16900