پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
746نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/05/1012600
746نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 250mg1392/04/119410
746نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 250mg1391/07/124000
746نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 250mg1388/07/163850