يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
745نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا بي - 125mg1392/04/078917
745نيروهاي مسلح70قرص - لوودوپا بي - 125mg1392/04/078917
745نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 125mg1392/04/078917
745نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 125mg1392/04/188916
745نيروهاي مسلحقرص - لوودوپا بي - 125mg1390/05/023206