شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
732نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 100mg1392/05/012200
732نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 100mg1392/01/111200
732نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 100mg1390/07/04880