سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
733نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 50mg1392/04/101100
733نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 50mg1392/01/11600
733نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 50mg1390/07/04460