يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1991نيروهاي مسلح70قرص - لاموتريژين - 25mg1393/11/15600
1991نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 25mg1392/03/05480
1991نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 25mg1391/04/19440
1991نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 25mg1390/06/27240
1991نيروهاي مسلحقرص - لاموتريژين - 25mg1388/07/16220