يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1819نيروهاي مسلحقرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1392/04/054455
1819نيروهاي مسلحقرص - لاميوودين (بيوودين ) - 150mg FC1390/06/273300