دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1815نيروهاي مسلحقرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1392/04/203000
1815نيروهاي مسلحقرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1390/06/272200