سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
727نيروهاي مسلحقرص - کتوتيفن - 1mg1392/03/05400
727نيروهاي مسلحقرص - کتوتيفن - 1mg1392/01/11270
727نيروهاي مسلحقرص - کتوتيفن - 1mg1391/04/04210
727نيروهاي مسلحقرص - کتوتيفن - 1mg1390/07/04170
727نيروهاي مسلحقرص - کتوتيفن - 1mg1388/07/1695