شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
726نيروهاي مسلح70قرص - کتوکونازول - 200mg1393/07/012000
726نيروهاي مسلحقرص - کتوکونازول - 200mg1392/03/051500
726نيروهاي مسلحقرص - کتوکونازول - 200mg1392/01/111100
726نيروهاي مسلحقرص - کتوکونازول - 200mg1390/07/04850