چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
721نيروهاي مسلحقرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/03/05400
721نيروهاي مسلحقرص - ايزوکسوپرين - 10mg1392/01/11300
721نيروهاي مسلحقرص - ايزوکسوپرين - 10mg1390/07/04220
721نيروهاي مسلحقرص - ايزوکسوپرين - 10mg1388/07/16110