چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
718نيروهاي مسلح70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1393/08/011000
718نيروهاي مسلح70قرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1393/08/011000
718نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/09/20900
718نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/03/05600
718نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1392/01/11400
718نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 40mg1390/07/04300