پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
717نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/03/05300
717نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1392/01/11200
717نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1391/02/02150
717نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1390/07/04120
717نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 10mg1388/07/1670