دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/03/05250
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/01/11160
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1390/07/04110