دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/03/05250
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1392/01/11160
719نيروهاي مسلحقرص - ايزوسوربايد دي نيترات - 5mg (sub)1390/07/04110