پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
713نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 300mg1392/03/051100
713نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 300mg1392/01/11750
713نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 300mg1390/07/04580
713نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 300mg1388/07/16450