يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
712نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 100mg1392/03/05500
712نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 100mg1392/01/11350
712نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 100mg1390/07/04260
712نيروهاي مسلحقرص - ايزونيازيد - 100mg1388/07/16170