پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
671نيروهاي مسلح70قرص - ايندومتاسين - 75mg1393/08/01630
671نيروهاي مسلح70قرص - ايندومتاسين - 75mg1393/08/01630
671نيروهاي مسلحقرص - ايندومتاسين - 75mg1392/03/05350
671نيروهاي مسلحقرص - ايندومتاسين - 75mg1392/01/11260
671نيروهاي مسلحقرص - ايندومتاسين - 75mg1390/07/04200