دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
666نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/09/22500
666نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/03/05350
666نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 50mg1392/01/11230
666نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 50mg1390/07/03170