دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/09/22400
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/03/05300
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/01/11200
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1390/07/03140
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1388/07/1690