چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/09/22400
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/03/05300
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1392/01/11200
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1390/07/03140
665نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 25mg1388/07/1690