شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
664نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/09/22300
664نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/03/05250
664نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 10mg1392/01/11160
664نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 10mg1390/07/03120
664نيروهاي مسلحقرص - ايمي پيرامين - 10mg1388/07/1670