چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4840نيروهاي مسلح90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/05/0150000
4840نيروهاي مسلحقرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/06/2280000
4840نيروهاي مسلحقرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/03/0542000
4840نيروهاي مسلحقرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/05/2128000
4840نيروهاي مسلحقرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1390/05/1718000