دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1392/05/01800
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1392/02/16450
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1391/12/20450
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1391/03/07320
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1390/07/03220
659نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 400mg1388/07/16150