جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
658نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 200mg1392/04/05500
658نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 200mg1391/03/07220
658نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 200mg1390/07/03150
658نيروهاي مسلحقرص - ايبوپروفن - 200mg1388/07/1695