جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1825نيروهاي مسلح70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1393/10/013000
1825نيروهاي مسلحقرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1392/04/052700
1825نيروهاي مسلحقرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1390/06/271400