جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
638نيروهاي مسلح70قرص - هيدروکورتيزون - 10mg1393/07/01900
638نيروهاي مسلحقرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/03/05770
638نيروهاي مسلحقرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/01/20708957
638نيروهاي مسلحقرص - هيدروکورتيزون - 10mg1392/01/11570
638نيروهاي مسلحقرص - هيدروکورتيزون - 10mg1390/07/03440