پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
636نيروهاي مسلحقرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/03/05300
636نيروهاي مسلحقرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1392/01/11200
636نيروهاي مسلحقرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1389/09/07950