پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1391/09/016987
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1391/05/256000
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1390/06/063539