جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1391/09/016987
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1391/05/256000
634نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 50mg1390/06/063539