پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
633نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 25mg1392/04/236005
633نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 25mg1391/09/184582
633نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 25mg1391/05/163367
633نيروهاي مسلحقرص - هيدرالازين - 25mg1390/11/292818