چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1392/03/05370
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1392/01/11250
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1390/07/03150