سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1392/03/05370
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1392/01/11250
619نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 5mg1390/07/03150