دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
617نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/03/05230
617نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/01/11150
617نيروهاي مسلحقرص - هالوپريدول - 0.5mg1390/07/0390