يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
654نيروهاي مسلح70قرص - هيوسين - 10mg1393/05/202500
654نيروهاي مسلحقرص - هيوسين - 10mg1392/11/231500
654نيروهاي مسلحقرص - هيوسين - 10mg1392/08/201300
654نيروهاي مسلحقرص - هيوسين - 10mg1392/04/05940
654نيروهاي مسلحقرص - هيوسين - 10mg1390/07/03500