چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
613نيروهاي مسلحقرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/03/05400
613نيروهاي مسلحقرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/01/11300
613نيروهاي مسلحقرص - گريسئوفلووين - 125mg1390/07/03220
613نيروهاي مسلحقرص - گريسئوفلووين - 125mg1388/07/16150