جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
609نيروهاي مسلح90قرص - گرانيسترون - 1mg1393/05/018000
609نيروهاي مسلح50قرص - گرانيسترون - 1mg1393/04/25185000
609نيروهاي مسلحقرص - گرانيسترون - 1mg1392/04/108000
609نيروهاي مسلحقرص - گرانيسترون - 1mg1389/07/266000