پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1523نيروهاي مسلح70قرص - گلي کلازيد - 80mg1392/07/041800
1523نيروهاي مسلحقرص - گلي کلازيد - 80mg1392/05/031597
1523نيروهاي مسلحقرص - گلي کلازيد - 80mg1392/03/051100
1523نيروهاي مسلحقرص - گلي کلازيد - 80mg1392/01/11750
1523نيروهاي مسلحقرص - گلي کلازيد - 80mg1391/04/05650
1523نيروهاي مسلحقرص - گلي کلازيد - 80mg1390/07/03500