سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
595نيروهاي مسلحقرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/03/05300
595نيروهاي مسلحقرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/01/11200
595نيروهاي مسلحقرص - گلي بنکلاميد - 5mg1391/03/03150
595نيروهاي مسلحقرص - گلي بنکلاميد - 5mg1390/06/02110