سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1520نيروهاي مسلحقرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/12/032400
1520نيروهاي مسلحقرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/03/051620
1520نيروهاي مسلحقرص - جم فيبروزيل - 450mg1391/07/031200
1520نيروهاي مسلحقرص - جم فيبروزيل - 450mg1390/07/03930
1520نيروهاي مسلحقرص - جم فيبروزيل - 450mg1388/07/16650