سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2049نيروهاي مسلحقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1392/05/05510
2049نيروهاي مسلحقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1391/09/01350
2049نيروهاي مسلحقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1391/06/01200
2049نيروهاي مسلحقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1389/12/18165
2049نيروهاي مسلحقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1388/07/16135