يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
571نيروهاي مسلحقرص - فوروزمايد - 40mg1392/04/05650
571نيروهاي مسلحقرص - فوروزمايد - 40mg1391/10/01400
571نيروهاي مسلحقرص - فوروزمايد - 40mg1390/07/03150
571نيروهاي مسلحقرص - فوروزمايد - 40mg1388/07/1680