پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
568نيروهاي مسلح70قرص - فورازوليدون - 100mg1393/08/01700
568نيروهاي مسلح70قرص - فورازوليدون - 100mg1393/08/01700
568نيروهاي مسلحقرص - فورازوليدون - 100mg1391/08/10350
568نيروهاي مسلحقرص - فورازوليدون - 100mg1390/07/12230