پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1948نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 5mg1392/04/10200
1948نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 5mg1391/05/14140
1948نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 5mg1388/07/1685