پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/01290
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/012900
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/012900
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1392/05/10195
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/21195
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/14110
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1388/07/1665