شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/01290
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/012900
562نيروهاي مسلح70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/012900
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1392/05/10195
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/21195
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/14110
562نيروهاي مسلحقرص - فوليک اسيد - 1mg1388/07/1665