دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4708نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/04/226000
4708نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1388/07/164000