سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4708نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/04/226000
4708نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1388/07/164000