شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/03/053000
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/271700