چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/03/053000
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/271700