جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/03/053000
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827نيروهاي مسلحقرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/271700