جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
560نيروهاي مسلح90قرص - فلوتاميد - 250mg1393/09/0130000
560نيروهاي مسلح90قرص - فلوتاميد - 250mg1393/05/017600
560نيروهاي مسلح70قرص - فلوتاميد - 250mg1393/04/1830000
560نيروهاي مسلحقرص - فلوتاميد - 250mg1392/09/2030000
560نيروهاي مسلحقرص - فلوتاميد - 250mg1392/07/2014758
560نيروهاي مسلحقرص - فلوتاميد - 250mg1392/04/054500
560نيروهاي مسلحقرص - فلوتاميد - 250mg1390/06/214100