سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
554نيروهاي مسلح70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1393/11/01600
554نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/03/05350
554نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/01/11260
554نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 2.5mg1390/05/01200
554نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 2.5mg1388/07/16100